0003044, DS1187 , Spoletium , San Pietro , ICI 06, 00050, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle