0003045, DS1188 , Spoletium , San Pietro , ICI 06, 00051, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle