0003046, DS1189 , Spoletium , San Pietro , ICI 06, 00052, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle