0003047, DS1190 , Spoletium , San Pietro , ICI 06, 00054, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle