0003048, DS1191 , Spoletium , San Pietro , ICI 06, 00056, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle