0003051, DS1193 , Spoletium , San Pietro , ICI 06, 00053, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle