0003069, DS1201 , Spoletium , San Marco , ICI 06 , 00058, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle