0003070, DS1202 , Spoletium , San Marco , ICI 06 , 00059, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle