0003071, DS1203 , Spoletium , San Marco , ICI 06 , 00060, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle