0003083, DS1208 Spoletium San Lorenzo a Terzo della Pieve ICI 06,00072, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle