0003110, DS1219 Spoletium San Pietro ICI 06,00049, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle