0003111, DS1220 Spoletium San Pietro ICI 06,0055, Spoleto (Spoletium), Katharina Bolle